Utoljára módosítva: 2020-07-20 12:34

A weboldalon használjuk a Google Analytics-et, a Google webelemző szolgáltatását. Ezen az oldalon megtilthatod, hogy a Google feldolgozza az oldal látogatásának adatait.

Ha szeretnéd elutasítani az online érdeklődésalapú hirdetéseket, keresd fel a European Interactive Digital Advertising Alliance webhelyét.

***

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a weboldalának (koecceru.hu) böngészőit (továbbiakban együttesen, mint „Érintett”), hogy magára nézve kötelező erővel ismeri az adatvédelmi és adatkezelési elveket. Jelen szabályzatban meghatározza az Érintett személyes adatainak kezelését az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: „GDPR”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), valamint a mindenkor hatályos jogszabályok alapján. Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

Adatkezelő adatai: 

Zenet Hungária Kft., 8000 Székesfehérvár, Horog u. 13.

Szabályzat hatálya: 

Jelen Szabályzat a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki. A Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan adatkezelésre, amely jogi személyekre vonatkozik.

Adatkezelés jogszerűsége:

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben a következők feltételek közül, legalább egy teljesül az adatkezelés során:

1) az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

2) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

3) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

4) az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

5) az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

6) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségesség, különösen, ha az Érintett gyermek.

A hozzájárulás feltételei:

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az Adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az Érintett személyes adatainak a kezeléséhez hozzájárult.

Ha az Érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől az ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az Érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti e rendeletet, kötelező erővel nem bír.

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az Érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének- beleértve a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabtál-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

Adatkezelések – a Kőeccerű Honlap látogatóinak, az információt kérők adatkezelése

Milyen személyes adataimat kezeli a Kőeccerű, milyen célból és meddig?

-táblázat-

Amennyiben a Felhasználó tájékoztatást kér, meg kell adja a kapcsolatfelvétel érdekében: nevét, e-mail címét vagy telefonszámát. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása. Az Adatkezelő ezen adatokat az információkérő levél beérkezésétől számított 1 hónapig kezeli.

A rendszer folyamatosan naplózza a látogatók IP-címeit a szolgáltató jogos érdekei miatt, ezek a naplófájlok regisztrációtól függetlenül 3 nap múlva automatikusan törlődnek.

Hogyan gyűjti a Kőeccerű a személyes adatokat?

1.    A weboldalon történő regisztráció során: a regisztráció során a felhasználói fiók létrehozásához valamint kezeléséhez, Felhasználó azonosításához szükséges adatok kérünk el, úgy mint viselt név és e-mail cím.

2.    Hírlevelünkre való feliratkozás során: név és mail cím.

3.    Harmadik féltől: a Felhasználóra és a Felhasználó tevékenységére vonatkozó személyes adatokat harmadik felektől is fogunk kapni, ideértve azokat a reklámozókat és partnereket, akikkel koecceru.hu weboldal üzemeltetése érdekében együttműködünk. Ezeket a személyes adatokat akkor használjuk fel, amennyiben harmadik félnek vagy a Kőeccerűnek kifejezett hozzájárulásodat adta a Felhasználó az adott adattovábbításhoz, vagy amennyiben Kőeccerűnek jogi érdeke fűződik a személyes adatok felhasználásához.

Sütik

Az Adatkezelő a Felhasználó számítógépén anonim azonosítót (ún. „cookie”-t) helyez el, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A cookie, mint jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Adatkezelő abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az ügyfelek információhasználati szokásairól és így javíthassa szolgáltatásaik színvonalát, valamint a Honlap látogatóinak a honlap látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.

A cookie az Adatkezelő Személyes adatot tartalmazó adatbázisával nem kerülnek összekapcsolásra, azonban az Adatkezelő valamint szerződés alapján harmadik fél portfoliójába tartozó honlapokon történő látogatás során keletkező cookie-k összekapcsolásra kerülnek a szolgáltatás színvonalának javítása érdekében. Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen anonim azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az anonim azonosító elhelyezését az Ön gépére

Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok, valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

Az anonimizált és összesített információkat többek között az alábbi célokra használjuk fel: informatikai rendszereink tesztelése, kutatás, adatelemzés, marketing- és promóciós modellek létrehozása, új funkciók és szolgáltatások kifejlesztése.

Adatfeldolgozók

A Kőeccerű rendszere az Rackforest.hu szerverein fut, az adatokat az Európai Unión belül tároljuk.

Adatvédelmi incidens

A GDPR 4. cikke értelmében adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférését eredményezi. Az adatvédelmi incidenst a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságának, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatás során a Adatkezelő világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, és közli az információkat, valamint az intézkedéseket.

1. Érintettek jogai:

1.1. Tájékoztatáshoz való jog: 

Az Érintett alapvető joga a megfelelő, átlátható tájékoztatáshoz való jog. Az Érintett kérelmére a Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó információt és adatkezelés körülményeiről, illetve az őt megillető jogosultságokról tömören, átláthatóan, érhető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

1.2. Az Érintett hozzáféréshez való joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy a Adatkezelőtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) adatkezelés célja,

b) az Érintett személyes adatok kategóriái,

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

e) az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti a Adatkezelőtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozást, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,

g) ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,

h) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Adatkezelő ezen túlmenően biztosítja a hozzáférés joga alapján a másolatkérési jogot az Érintett számára. Az Érintett által kért másolatokért az Adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számolhat fel. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő elektronikus úton biztosítja az információkat. Az Érintett részére kérésére, amennyiben személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja az Adatkezelő a beazonosítást követően szóban is adhat tájékoztatást.

1.3. Helyesbítés joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját az Érintett jogosult lehet arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

1.4. Elfeledtetéshez való jog:

Az Érintett a Rendelet alapján jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatok már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,

b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

e) a személyes adatokat a Adatkezelő alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges.

A Adatkezelő törli a szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen adatokat, ha a szerződés mégsem jön létre, illetve megszűnik. Ez alól abban az esetben tesz kivételt, ha egyéb jogszabály rendelkezése ezt kizárja.

1.5. Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltéteket valamelyike megvalósul:

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

c) a Adatkezelőnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy

d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik az adatokat pusztán tárolni lehet, egyéb adatkezelés kizárólag az Érintett hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből történhet.

1.6. Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Az Érintett ezen túlmenően jogosult, hogy személyes adatainak más Adatkezelőhoz történő, közvetlen továbbítását kérje. Ez meghatározott jogcímekhez kapcsolódhat csupán.

A Tátsaság az adathordozhatósághoz a műszaki, technikai feltételeket megteremti.

1.7. Tiltakozás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy a Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén a Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

1.8. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazandó a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az Érintett és a Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges.

Meghozatalát a Adatkezelőra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

1.9. Visszavonás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonja.

2. Eljárási szabályok:

A Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a Rendelet 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha a Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságánál, és élhet a bírósági jogorvoslati jogával.

A Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó a Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére a Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

A Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért a Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

3. Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, akit a Rendelet megsértésének eredményeként vagyon vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a Adatkezelőtól vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. A Adatkezelő és az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

4. Bírósághoz fordulás joga:

Az Érintett a jogainak megsértése esetén a Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Érintett személyiségi jogának megsértése esetén az Érintett sérelemdíjat követelhet. A Adatkezelő mentesül a felelőség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A Adatkezelő nem téríti meg a kárt, és nem követelhető sérelemdíj, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben az adatkezeléssvel kapcsolatban észrevétele van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

5. Panasztétel lehetősége:

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal az a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu